Książki Pozostałe

Cisza

Cisza

Autor: Jan Stępień
Oprawa: Miękka
Format: 125 x 195 mm
Ilość stron: 74
Cena: 26.00 zł

I część to wiersze o ciszy, miłości i przemijaniu.

II część to eseje m.in. o wyobraźni czy stosunku do zwierząt.

Pomoc przy zamówieniu [email protected]
Człowiek cząstką wszechświata

Człowiek cząstką wszechświata

Autor: Andrzej Bałandynowicz
Oprawa: Miękka
Format: 176 x 250 mm
Ilość stron: 566
Cena: 70.00 zł

Filozofia człowieka i jego rola dla społeczności, wspólnotowości a także dla całego rodu ludzkiego stanowi żywotny gwarant dla filozofii prawa i organizowania się systemu państwa. Spoiwem, tworzywem łączącym te dwie materie przedmiotu poznania jest sfera racjonalizmu i sfera kondycji emocjonalno-wolitywnej jednostki.

Ukierunkowanie na myślenie optymistyczne, odważne i kreatywne ogarniające także głęboką wiarę w zasady i potencjały rozwojowe osoby ,uznającej rozwój swojego środowiska wewnętrznego i zewnętrznego za wyraz sięgania do ideałów i realizowania wartości.

Ażeby zrozumieć stan harmonii człowieka z otoczeniem poprzez domaganie się urzeczywistnienia potrzeb wyższego rzędu jako duchowych uwzględniających akceptację wartości indywidualnych oraz grupowych należy przyjąć paradygmat wielopoziomowości i wielopłaszczyznowości do ukazania tejże relacyjności. Takie podejście metodologiczne pozwoli zobrazować dynamizm zmiany obrazu samoświadomości, samopotwierdzania i samowychowania jednostki w stronę integralnego rozwoju osobowościowego będącego stanem dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i uczuciowo-wolitywnej na rzecz dobra wspólnego.

Pomoc przy zamówieniu [email protected]
Człowiek jako cząstka ludzkości

Człowiek jako cząstka ludzkości

Autor: Maria Szyszkowska
Oprawa: Miękka
Format: 195 x 205 mm
Ilość stron: 208
Cena: 39.00 zł

Ze WSTĘPU:

Niepokoje płynące z otaczającego nas świata są na tyle silne, że nie pozwalają na izolację. Mają wpływ na istnienie każdego z nas. Potęguje niepokoje świat wirtualny w którym tak chętnie większość z nas się pogrąża. Przyszłość ludzkości i naszej planety jest zagrożona.

Podjęłam w tej książce problemy z pozoru jedynie nie związane z każdym z nas, a nurtujące tych, którzy mają poczucie odpowiedzialności nie tylko za własne istnienie.

Narosło wiele nieprawdy w życiu publicznym, potęgują się próby manipulowania naszą świadomością poprzez jednostronną interpretację faktów i nieprecyzyjny język. Postanowiłam więc przy­bliżyć Czytelnikowi właściwy, bo oparty o międzywojenną polszczyznę, sposób rozumienia pewnych pojęć. Postanowiłam też przybliżyć, odległą od poprawności politycznej ostatnich dziesiątków lat, moją ocenę ważniejszych procesów i zdarzeń…

Pomoc przy zamówieniu [email protected]
Człowiek uwikłany

Człowiek uwikłany

Autor: Maria Szyszkowska
Oprawa: Miękka
Format: 125 x 195 mm
Ilość stron: 212
Cena: 39.00 zł

Z WPROWADZENIA:

Rozkwit cywilizacji powoduje, że świat w którym żyjemy ulega szybkim zmianom. Rozwój techniki wywołał nieznany wcześniej w swych rozmiarach napływ informacji, wywierający mocny nacisk na świadomość jednostek.

Odrzucenie przez myślicieli renesansu autorytetów, spotęgowało wolność człowieka i zarazem zagubienie wobec napływu zmieniających się rozmaitych teorii. Ograniczone możliwości poznawcze utrudniają przezwyciężanie powszechnie oddziałujących poglądów.

Człowiek żyjący w XXI wieku jest uwikłany i brakuje mu drogowskazów. Oddziałują z jednakową siłą często sprzeczne poglądy. Edukacja upada, zaś dążenie do prawdy ma być zastępowane - jak słyszymy - spełnianiem oczekiwań mitycznego wolnego rynku. Nawet troska o zdrowie staje się skomplikowana, bowiem medycyna Dalekiego Wschodu - budząca szacunek - inaczej objaśnia organizm człowieka niż medycyna akademicka. Inny jeszcze sposób leczenia możliwy jest dzięki homeopatii.

Istniejemy w świecie pozornych wartości i zniewalani nakazem przystosowywania się do poglądów i obyczajów większości, gubimy poczucie sensu własnego istnienia. Uwikłaniom na które nieraz nie mamy wpływu, towarzyszą - jak to określam - samouwikłania. Te ostatnie mają rozliczne źródła. Wymienię jako przykład branie na siebie nadmiernych obowiązków wobec innych prowadzące do poświęceń. A wszak każdy ma obowiązki wobec siebie, a w tym wyrabianie odwagi, by wyzwalać się z uwikłań.

Pomoc przy zamówieniu [email protected]
Każdy bywa pacjentem

Każdy bywa pacjentem

Autor: Maria Szyszkowska
Oprawa: Miękka
Format: 145 x 205 mm
Ilość stron: 102
Cena: 26.00 zł

Nie tylko medycyna, ale także farmacja odcięta od korzeni filozoficznych nie pełni właściwej dla siebie roli. Obserwowane w naszych czasach częste postawy konformistyczne - a więc odchodzenie od własnych przekonań ze względu na spodziewane korzyści - nie służą zdrowiu.

Pragnę wyjaśnić we wstępie, że zainicjowałam filozofię farmacji artykułami publikowanymi w “Czasopiśmie Aptekarskim” w latach 2001-2003. Byłam zapraszana jako konsultant w pracach nad nowelizacją Kodeksu Etyki Aptekarza w końcu lat dziewięćdziesiątych.

Z inicjatywy Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej wygłosiłam w 2002 roku wykład dla członków samorządu aptekarskiego na temat problemów aksjologicznych zawodu aptekarza. W senacie RP zabierałam głos w obronie aptekarzy. Byłam przewodniczącą Komitetu Międzynarodowej Nagrody Naukowej Aptekarzy, Producentów, Dystrybutorów, Hurtowni i “Czasopisma Aptekarskiego”.

Maria Szyszkowska

Pomoc przy zamówieniu [email protected]
Pokój i demokracja

Pokój i demokracja

Autor: Maria Szyszkowska
Oprawa: Miękka
Format: 125 x 195 mm
Ilość stron: 408
Cena: 26.00 zł

Książka powstała jako rezultat przemyśleń i dyskusji prowadzonych na konferencjach w Tarnowie, w Warszawie, w nałęczowskiej Ewelinie i w Kuźnicy na Helu, w Gryfie. Brali w niej udział przedstawiciele wielu ośrodków akademickich, jak również artyści i pisarze.Tytuł książki nie jest przypadkowy, bowiem zespolenie demokracji z ideami pacyfistycznymi stało się w XXI wieku nakazem dziejowym.

Za cenne należy uznać, że współautorami tej książki są między innymi przedstawiciele mniejszości religijnych, bowiem na ogół słyszy się głos katolików i to stanowisko wyznacza wiele rozstrzygnięć prawnych, które obowiązują wszystkich a nie tylko wiernych Kościoła większościowego.

Różnice światopoglądowe dzielące autorów tej książki oraz ich odmienne poglądy filozoficzne, nie przeszkodziły we wspólnym uznaniu wartości pokoju, wolności i demokracji.

Maria Szyszkowska

Pomoc przy zamówieniu [email protected]
Rozmowy z panem Janem

Rozmowy z panem Janem

Autor: Jan Stępień
Oprawa: Miękka
Format: 125 x 195 mm
Ilość stron: 88
Cena: 26.00 zł

Pomoc przy zamówieniu [email protected]
W poszukiwaniu własnej drogi

W poszukiwaniu własnej drogi

Autor: Maria Szyszkowska
Oprawa: Miękka
Format: 125 x 195 mm
Ilość stron: 248
Cena: 26.00 zł

W Poszukiwaniu własnej drogi to ekscytująca książka, będąca zapisem zwierzeń, dyskusji, a nawet ostrych starć, wynikłych ze spotkania dwojga niezwykłych postaci - Marii Szyszkowskiej, uczonej (będącej filozofem i politykiem - w obu rolach wzbudza gorące emocje opinii publicznej) i - Gabriela Michalika, cenionego reportera, autora opowiadań, korespondencji wojennych i reportaży o współczesnej Polsce (ale też ekscentrycznego właściciela starego dworu w Karnkowie).

Dwie silne indywidualności podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie o podstawy ich - jakże różnych - światopoglądów, usiłują odszukać to, co łączy, ale też bez pardonu punktują wszystko, co uznają za błąd. Ukazuje się wiele książek stanowiących zapisy rozmów z politykami. Na ich tle szczerość i bezpośredniość tego dialogu o życiu społecznym, religii, obyczajach i uczuciach to swoisty ewenement. I jedna z przyczyn, dla których W Poszukiwaniu własnej drogi jest książką godną szczególnego polecenia.

Pomoc przy zamówieniu [email protected]
Wojak Janunio

Wojak Janunio

Autor: Jan Stępień
Oprawa: Miękka
Format: 145 x 205 mm
Ilość stron: 94
Cena: 33.00 zł

Książka „Wojak Janunio” to zbiór 66 miniatur. Dotyczą one osobistych przeżyć pisarza, wyniesionych z dwuletniej służby wojskowej w Ludowym Wojsku Polskim za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jan Stępień był wówczas czołgistą. Nie krytykował Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. „Wojak Janunio” to krytyka samej instytucji jaką jest wojsko, bez względu na czas i system, w którym ta instytucja się znajduje.”

Mikroopowiadania Jana Stępnia, zawarte w książce „Wojak Janunio” to przykład literatury Flash Fiction. Tego typu utwory prozatorskie składają się z od 250 do 1.000 słów. Czas potrzeby na ich przeczytanie zajmuje tyle co wypalenie papierosa, “smoke-long”. Są jeszcze krótsze utwory prozatorskiej „drabble”, które zwiera do 100 słów.

Pomoc przy zamówieniu [email protected]
Powiedz mi prawdę o sobie

Powiedz mi prawdę o sobie

Autor: Magdalena Chudzicka
Oprawa: Miękka
Format: 170 x 240 mm
Ilość stron: 307
Cena: 39.00 zł

Oddajemy do rąk Czytelników biografię O. Grzegorza Ciorocha OFMConv (1962-2004), pierwszego Kustosza Kustodii Rosyjskiej, franciszkanina zamordowanego w Kobryniu na Białorusi.

Książka opisuje rosyjską Misję szlachetnego zakonnika na szerokim tle sytuacji Kościoła Katolickiego w Rosji. Dotyka trudnych kwestii i wyborów, wobec których stanął bohater, zmagając się z działaniami służb specjalnych.

Nieulękniony, zakładając kolejne parafie, powtarzał: “My, Franciszkanie, jesteśmy wezwani być odważnymi dla Chrystusa. Nasze bezpieczeństwo to gotowość zaryzykowania dla Niego”. Jest to jednocześnie pierwsza publikacja, która szczegółowo opisuje mechanizm prześladowań wewnątrzzakonnych w oparciu o dokumenty. Nawet majestat męczeńskiej śmierci nie przerwał ich, czego skutkiem była trwająca 18 lat zmowa milczenia o tym wybitnym misjonarzu spoczywającym na cmentarzu w Niepokalanowie.

Dr Magdalena Joanna Chudzicka ukończyła Wydział Grafiki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni litografii prof. Władysława Winieckiego w 1997 roku, otrzymując wyróżnienie rektorskie.

Autorka “Misyjnej Książki Kucharskiej”. W latach 2019-2020 sekretarz redakcji “Rycerza Niepokalanej” oraz p.o. redaktora naczelnego.

Pomoc przy zamówieniu [email protected]
Warszawa z ruin do życia

Warszawa z ruin do życia

Autor: Marek Kwiatkowski
Oprawa: Twarda
Format: 260 x 260 mm
Ilość stron: 128
Cena: 110.00 zł

Fotografie 1945-1950, album fotografii ze zbiorów prof. Marka Kwiatkowskiego, wybitego historyka sztuki, byłego wieloletniego (48 lat!) dyrektora Łazienek Królewskich. 5 wersji językowych.

Pomoc przy zamówieniu [email protected]
Dywizjon 303

Dywizjon 303

Autor: Arkady Fiedler
Oprawa: Miękka
Format: 145 x 205 mm
Ilość stron: 180
Cena: 25.00 zł

Jeden z najsłynniejszych polskich podróżników i pisarzy. Autor trzydziestu dwóch książek, które od kilkudziesięciu lat stanowią kanon polskiej literatury podróżniczej. Twórczość Arkadego Fiedlera, przetłumaczona na ponad dwadzieścia języków, znana jest daleko poza granicami Polski.

Do bestsellerów należały wydane przed drugą wojną światową reportażowe książki opisujące wyprawy do Amazonii („Ryby śpiewają w Ukajali”) i do Ameryki Północnej („Kanada pachnąca żywicą”). W 1974 r. powstało Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie pod Poznaniem (www.fiedler.pl). W tym wyjątkowym miejscu można zapoznać się z bogatą twórczością autora oraz obejrzeć mnóstwo pamiątek z licznych podróży pisarza i jego synów.

Bitwa o Anglię z 1940 roku to czas, w którym ważyły się losy Europy uginającej się pod jarzmem niemieckiej III Rzeszy. Ciężar obrony wyspy spoczął na barkach pilotów myśliwskich, którzy musieli odpierać potężne armady Luftwaffe. W tym niezwykłym boju wzięli udział także Polacy. Byli wśród nich piloci z legendarnego 303. Dywizjonu Myśliwskiego, którzy w godzinie ciężkiej próby spisali się znakomicie, osiągając imponującą skuteczność.

Arkady Fiedler towarzyszył im w czasie bitwy o Anglię i barwnie opisał ich służbę. Powstała książka „Dywizjon 303”, w której po raz pierwszy przedstawiono dzieje tej słynnej jednostki. Miejmy nadzieję, że niniejsze wydanie trafi do szerokiego grona młodych czytelników, bowiem mimo upływającego czasu książka pozostaje pięknym świadectwem wysiłku ludzi, dzięki którym biało-czerwona szachownica stała się symbolem lotniczego kunsztu, poświęcenia i woli walki o wolność ojczyzny.

Pomoc przy zamówieniu [email protected]
Dywizjon 303

Dywizjon 303

Autor: Arkady Fiedler
Oprawa: Twarda
Format: 145 x 205 mm
Ilość stron: 180
Cena: 35.00 zł

Jeden z najsłynniejszych polskich podróżników i pisarzy. Autor trzydziestu dwóch książek, które od kilkudziesięciu lat stanowią kanon polskiej literatury podróżniczej. Twórczość Arkadego Fiedlera, przetłumaczona na ponad dwadzieścia języków, znana jest daleko poza granicami Polski.

Do bestsellerów należały wydane przed drugą wojną światową reportażowe książki opisujące wyprawy do Amazonii („Ryby śpiewają w Ukajali”) i do Ameryki Północnej („Kanada pachnąca żywicą”). W 1974 r. powstało Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie pod Poznaniem (www.fiedler.pl). W tym wyjątkowym miejscu można zapoznać się z bogatą twórczością autora oraz obejrzeć mnóstwo pamiątek z licznych podróży pisarza i jego synów.

Bitwa o Anglię z 1940 roku to czas, w którym ważyły się losy Europy uginającej się pod jarzmem niemieckiej III Rzeszy. Ciężar obrony wyspy spoczął na barkach pilotów myśliwskich, którzy musieli odpierać potężne armady Luftwaffe. W tym niezwykłym boju wzięli udział także Polacy. Byli wśród nich piloci z legendarnego 303. Dywizjonu Myśliwskiego, którzy w godzinie ciężkiej próby spisali się znakomicie, osiągając imponującą skuteczność.

Arkady Fiedler towarzyszył im w czasie bitwy o Anglię i barwnie opisał ich służbę. Powstała książka „Dywizjon 303”, w której po raz pierwszy przedstawiono dzieje tej słynnej jednostki. Miejmy nadzieję, że niniejsze wydanie trafi do szerokiego grona młodych czytelników, bowiem mimo upływającego czasu książka pozostaje pięknym świadectwem wysiłku ludzi, dzięki którym biało-czerwona szachownica stała się symbolem lotniczego kunsztu, poświęcenia i woli walki o wolność ojczyzny.

Pomoc przy zamówieniu [email protected]
Córka Najeźdźcy

Córka Najeźdźcy

Autor: Anna Abłamowicz
Oprawa: Miękka
Format: 147 x 208 mm
Ilość stron: 305
Cena: 32.00 zł

Powieść opisuje losy ludzi na tle II wojny światowej, stanu wojennego oraz migracji do Australii. Opiera się na wydarzeniach historycznych, lecz postacie głównych bohaterów są fikcyjne. Każda z historii tych ludzi może stanowić oddzielne opowiadanie, jednak losy niektórych bohaterów, z powodu historycznych zawirowań splatają się ze sobą.

Bohaterowie często stają wobec trudnych wyborów, muszą dokonywać rewizji przekonań i własnych zachowań w obliczu zagrożenia. Na przykładzie Ślązaków w czasie II wojny światowej, Polaków w Związku Radzieckim, podczas formowania armii polskich, Polaków w czasie stanu wojennego czy ludzi decydujących się na imigrację. Na kartach powieści pojawia się również problem odwagi i odpowiedzialności za kraj czy rodzinę oraz bezradność zwykłych żołnierzy wobec wyborów dokonywanych przez przywódców. Podczas działań wojennych czy stanu wojennego w Polsce, bohaterowie muszą często grać różne role, aby przetrwać, kiedy chęć przeżycia staje się silniejsza od honoru, przynależności narodowej, etnicznej i kulturowej.

W powieści również poruszony jest problem przesiedleńców z Kresów Wschodnich na tak zwane „Ziemie Odzyskane” po zmianie granic II Rzeczypospolitej w wyniku konferencji w Jałcie. Wtedy również wskutek zmiany powojennej rzeczywistości pojawiał się problem tożsamości narodowej Ślązaków i kresowych przesiedleńców, jak również powojennych imigrantów do krajów lepiej prosperujących.

Pomoc przy zamówieniu [email protected]
Schodami śmierci. Dramatyczna opowieść więźnia hitlerowskich obozów poznańskiego Fortu VII i Mauthausen-Gusen

Schodami śmierci. Dramatyczna opowieść więźnia hitlerowskich obozów poznańskiego Fortu VII i Mauthausen-Gusen

Autor: Wiktor Kielich
Oprawa: Twarda
Format: brak danych
Ilość stron: 220
Cena: 118.00 zł

Książka Wiktora Kielicha jest prawdziwie faktograficzną opowieścią o czasach ludobójstwa, pogardy jednego człowieka wobec drugiego. Spisane po latach wspomnienia Wiktora Kielicha to jednocześnie hołd złożony pomordowanym Polakom i więźniom innych narodowości, a przede wszystkim oddana część swoim współtowarzyszom niedoli. Schodami śmierci to bardzo ważna publikacja w lekturze obozowej - po tylu latach od wojny - jest ostrzeżeniem jednym z najistotniejszych w historii, a sformułowanym przez wielkiego filozofa Hannah Arendt, ostrzeżeniem przed “banalnością zła”.

Pomoc przy zamówieniu [email protected]
Tropami powstańczej przesyłki

Tropami powstańczej przesyłki

Autor: Jerzy Kasprzak
Oprawa: Twarda
Format: 170 x 242 mm
Ilość stron: 248
Cena: 40.00 zł

5 września 1939 roku, w piątym dniu II wojny światowej, w wyniku nalotu hitlerowskich samolotów na Dworzec Wschodni w Warszawie zginęło od bomb 30 harcerek, pełniących służbę sanitarną przy rannych żołnierzach polskich. Od pierwszych dni wojny aż po dramatyczne dni Powstania Warszawskiego 1944 około 5 tysięcy harcerek ze Związku Koniczyn i prawie 9 tysięcy harcerzy z Szarych Szeregów toczyło na różnych odcinkach walkę z niemieckim okupantem. Nie zabrakło w niej 12-15-letnich chłopców - zawiszaków.

Pomoc przy zamówieniu [email protected]
Moja Praga… moja Warszawa

Moja Praga… moja Warszawa

Autor: Paweł Elsztein
Oprawa: Twarda
Format: 165 x 245 mm
Ilość stron: 448
Cena: 110.00 zł

Publikacja ta to wynik wieloletniej pracy dziennikarza i pisarza oraz miłośnika fotografii, wybitnego varsavianisty, który wspomina lata młodości, opisuje fakty i wydarzenia swej rodzinnej dzielnicy warszawskiej Pragi.

Pomoc przy zamówieniu [email protected]
Łazienki. Cztery pory roku

Łazienki. Cztery pory roku

Autor: Witold Borkowski
Oprawa: Twarda
Format: 235 x 280 mm
Ilość stron: 194
Cena: 58.00 zł

Łazienki. Cztery pory roku, album fotografii Witolda Borkowskiego z przedmową prof. Marka Kwiatkowskiego, byłego wieloletniego (48 lat!) dyrektora Łazienek Królewskich.

Pomoc przy zamówieniu [email protected]
Między Bagatelą a Zgodą...

Między Bagatelą a Zgodą…

Autor: Andrzej Zborski
Oprawa: Twarda
Format: 240 x 335 mm
Ilość stron: 86
Cena: 63.00 zł

Między Bagatelą a Zgodą…, album fotografii dokumentujących architekturę i wygląd od środka warszawskich kamienic z lat 50. i 60. XX wieku, autorstwa wybitnego fotografika Andrzeja Zborskiego z komentarzem znanego varsavianisty Tomasza Markiewicza.

Pomoc przy zamówieniu [email protected]
Ignacy Jan Paderewski. Z panteonu wielkich Polaków

Ignacy Jan Paderewski. Z panteonu wielkich Polaków

Autor: Kazimierz Roman, Czekaj Haag
Oprawa: Twarda
Format: 172 x 245 mm
Ilość stron: 300
Cena: 88.00 zł

Prezentowana książka nie jest powieścią biograficzną, ale zbiorem esejów zamieszczonych tu przez wielu znanych autorów, m.in. Historyków i muzykologów oraz artystów polskich, będących wykonawcami dzieł Paderewskiego. Album zawiera informacje przeznaczone dla tych Czytelników, którzy chcieliby pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę o Polaku miary niepospolitej - Ignacym Janie Paderewskim. Dołączona płyta CD z nagraniami Paderewskiego (70 min).

Pomoc przy zamówieniu [email protected]
Dolar

Dolar

Autor: Aleksander Miłowicki
Oprawa: Miękka
Format: 145 x 205 mm
Ilość stron: 208
Cena: 22.00 zł

Powieść napisana z autopsji, bezlitosna. Bohater, Polak zdesperowany beznadziejną perspektywą socjalną i mieszkaniową w Polsce, zdeterminowany wyjeżdża z kraju “za chlebem” za Ocean. Na “ziemi obiecanej” spotyka innych rodaków, jednych nastawionych przyjacielsko, drugich bezwzględnych, dla których “człowiek urodził się tylko po to, aby zarabiać pieniądze”. Powieść jest pewnego rodzaju współczesnym dramatem, aczkolwiek zawiera sekwencje doskonałego humoru (w stylu folozofii Lesia z książek Joanny Chmielewskiej).

Pomoc przy zamówieniu [email protected]

Bądź zawsze na bieżąco

Zapisz się na nasz Newsletter. Wszystkie nasze aktualności otrzymasz na swojego e-maila.