Nasza misja

Cele i zasady działania

Celem Fundacji jest propagowanie, wspieranie, promowanie wszelkiej działalności w zakresie promowania rozwoju przedsiębiorczości, w tym:
 1. Inspirowanie, wspieranie lokalnych, ponadlokalnych przedsiębiorców.
 2. Inicjowanie działań z zakresu edukacji prawnej, księgowej, marketingowej, mającej na celu aktywizację przedsiębiorczości.
 3. Promocję polskiej przedsiębiorczości, polskich producentów i produktów.
 4. Aktywizacja i socjalizacja poprzez wspólne działanie osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, w tym: przedstawicieli małych, lokalnych społeczności wiejskich i miejskich.
 5. Działania na rzecz integracji europejskiej, dialogu międzykulturowego oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 6. Aktywizacja zawodowa osób bez pracy, zmniejszająca negatywne skutki bezrobocia m.in. wśród absolwentów i kobiet, a w szczególności osób długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.
 7. Inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla osób bezrobotnych.
 8. Szerzenie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej oraz wśród osób dorosłych przedsiębiorczych postaw, wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, samodzielności ekonomicznej, innowacyjności oraz efektywnej komunikacji związanej z działalnością gospodarczą.
 9. Przyczynianie się do stworzenia płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych, administracji rządowej, samorządowej w zakresie realizacji programów dotyczących aktywnych form zwalczania bezrobocia.
 10. Prowadzenie różnorodnych form poradnictwa prawno-społecznego,  rodzinnego i  doradztwa zawodowego.
 11. Aktywizacja osób niepełnosprawnych w  życiu  społecznym oraz zawodowym w szczególności poprzez wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nie ról społecznych, przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.
 12. Realizowanie programów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną bezrobotnych osób niepełnosprawnych.
 13. Prowadzenie różnych form działalności  edukacyjnej takich jak:  seminaria, konferencje, szkolenia, dotyczących walki z bezrobociem, aktywizacją zawodową oraz wspierających przedsiębiorczość.
 14. Udział w inicjatywach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, podejmowanych przez inne organizacje lub osoby.
 15. Kooperację z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, związanymi z problematyką przedsiębiorczości.
 16. Współpraca i wzajemna pomoc członków Fundacji.
 17. Pomoc w wychodzeniu z zadłużenia dla przedsiębiorców będących w trudnej sytuacji biznesowej.
 18. Przywracanie konkurencyjności.
 19. Pomoc małym i średnim przedsiębiorcom w powrocie do gospodarki.
 20. Propagowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym na rynku finansowym i kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego w biznesie.
 21. Popularyzowanie międzynarodowych standardów w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości w duchu zrównoważonego rozwoju.
 22. Wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój gospodarczy, w szczególności wspieranie wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
 23. Aktywizacja i wspieranie liderów regionalnych i lokalnych w zakresie podejmowanych przez nich działań na rzecz lokalnych społeczności.
 24. Popularyzacja zakładania i działalności organizacji trzeciego sektora (formalnych i nieformalnych), zwłaszcza w regionach o małej aktywności społecznej.