Cele Fundacji

Cele Fundacji

Celem Fundacji jest propagowanie, wspieranie, promowanie wszelkiej działalności w zakresie promowania rozwoju przedsiębiorczości, w tym:
1. Inspirowanie, wspieranie lokalnych, ponadlokalnych przedsiębiorców.:
2. Inicjowanie działań z zakresu edukacji prawnej, księgowej, marketingowej, mającej na celu aktywizację przedsiębiorczości.:
3.Promocję polskiej przedsiębiorczości, polskich producentów i produktów.:
4. Aktywizacja i socjalizacja poprzez wspólne działanie osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, w tym: przedstawicieli małych, lokalnych społeczności wiejskich i miejskich.:
5. Działania na rzecz integracji europejskiej, dialogu międzykulturowego oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.:
6. Aktywizacja zawodowa osób bez pracy, zmniejszająca negatywne skutki bezrobocia m.in. wśród absolwentów i kobiet, a w szczególności osób długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.:
7. Inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla osób bezrobotnych.:
8.Szerzenie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej oraz wśród osób dorosłych przedsiębiorczych postaw, wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, samodzielności ekonomicznej, innowacyjności oraz efektywnej komunikacji związanej z działalnością gospodarczą.:
9. Przyczynianie się do stworzenia płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych, administracji rządowej, samorządowej w zakresie realizacji programów dotyczących aktywnych form zwalczania bezrobocia.:
10. Promowanie zasady równości płci i zakazu dyskryminacji w prawie i w praktyce we wszystkich sferach życia społecznego, politycznego, zawodowego i rodzinnego.:
11. Prowadzenie różnorodnych form poradnictwa prawno-społecznego, rodzinnego i doradztwa zawodowego.:
12. Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym w szczególności poprzez wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nie ról społecznych, przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.:
13. Realizowanie programów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną bezrobotnych osób niepełnosprawnych.:
14. Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej takich jak: seminaria, konferencje, szkolenia, dotyczących walki z bezrobociem, aktywizacją zawodową oraz wspierających przedsiębiorczość.:
15. Udział w inicjatywach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, podejmowanych przez inne organizacje lub osoby.:
16. Kooperację z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, związanymi z problematyką przedsiębiorczości.:
17.Współpraca i wzajemna pomoc członków Fundacji.:
18. Pomoc w wychodzeniu z zadłużenia dla przedsiębiorców będących w trudnej sytuacji biznesowej.:
19. Przywracanie konkurencyjności:
20. Pomoc małym i średnim przedsiębiorcom w powrocie do gospodarki. :
21. Propagowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym na rynku finansowym i kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego w biznesie.:
22. Popularyzowanie międzynarodowych standardów w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości w duchu zrównoważonego rozwoju.:
23.Wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój gospodarczy, w szczególności wspieranie wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. :
24.Aktywizacja i wspieranie liderów regionalnych i lokalnych w zakresie podejmowanych przez nich działań na rzecz lokalnych społeczności.:
25. Popularyzacja zakładania i działalności organizacji trzeciego sektora (formalnych i nieformalnych), zwłaszcza w regionach o małej aktywności społecznej.:

Realizacja celów

Cele określone w pkt. 1 Fundacja realizuje poprzez:
1.Tworzenie programów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych.
2.Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
3.Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, środków materialnych i niematerialnych dla realizacji celów statutowych.
4.Organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, dyskusji.
5.Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami państwowymi i organizacjami
pozarządowymi oraz wspieranie i finansowanie ich działalności oraz inicjatyw w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.
6. Inne działania realizujące cele statutowe.
7. Organizowanie współpracy międzynarodowej dotyczącej celu Fundacji.
8. Udział w organizacjach, przedsięwzięciach i instytucjach kapitałowych, których działalność służy realizacji celów statutowych.
9. Organizowanie, współdziałanie oraz popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz inspirowanie i organizowanie dokształcania zawodowego w dziedzinach będących celami Fundacji.
10. Pomoc w rozwoju przedsiębiorców prywatnych poprzez doradztwo i pomoc organizacyjną, finansową i prawną oraz inna działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorców oraz przedsiębiorczości.
11. Działalność wydawniczą, w szczególności publikowanie artykułów, recenzji, broszur, folderów.
12.Działalność badawczą, w szczególności ekspertyz i analiz.
13.Konsultacje i praktyczne porady z zakresu przedsiębiorczości dla osób prowadzących lub zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz osób i instytucji zainteresowanych problematyką przedsiębiorczości.
14. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji i jej celami;
15. Korzystanie z programów pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności dotyczących obszarów wiejskich oraz obszarów zagrożonych bezrobociem strukturalnym;